Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2019-09-21
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

Kontakt
 
Wrzesień 2019
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
  Świadczenia
    Wybór świadczeń:
    Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Dobry start (300 dla ucznia)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Stypendia
    Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
Stypendia (i zasiłki szkolne)

Świadczenia >> Stypendia (i zasiłki szkolne)
 • 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

   Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

   3) świadczenia pomocy materialnej,(tj.stypendium szklone i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • 2. Kto może złożyć wniosek?

   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

   a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
   b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń. jut2011-06

 • 3. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
   - 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.),

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

   Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

 • 4. Formy pomocy

  • Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
   a)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
   b)pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
   c)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
   d)świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.


  • Zasiłek szkolny (z powodu zdarzenia losowego) może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.ju2011 06

 • 5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

   1. Podręczniki
   2. Zeszyty
   3. Słowniki, encyklopedie, atlasy
   4. Tablice matematyczne
   5. Lektury szkolne
   6. Tornister (plecak szkolny)
   7. Strój na w-f - obuwie sportowe, dres sportowy, bluza sportowa, koszulka sportowa, spodenki sportowe, kurtka sporotwa, strój kąpielowy, (raz na semestr)
   8. Odzież i przybory do nauki zawodu
   9. Piórnik
   10. Artykuły szkolne (np. Bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
   11. Okulary korekcyjne
   12. Komputer, oprogramowanie komputerowe, monitor komputerowy, drukarka, skaner do komputera, cześci komputerowe uprawniające działanie posiadanego komputera, penndrive, głośniki komputerowe, słuchawki i mikrofon do komputera, klawiatura i mysz komputerowa
   13. Tusze do drukarek, papier do drukarek
   14. Multimedialne programy edukacyjne
   15. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca)
   16. Biurko, krzesło do biurka, lampka do biurka
   17. Rachunki za korzystanie z basenu
   18. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych
   19. Koszt wyjazdu na "zielona szkołę"
   20. Zwrot kosztów dojazdu do szkół (bilet miesięczny, bilety jednorazowe wraz z poświadczeniem przez dyrektora szkoły, że uczeń tego dnia uczestniczył w zajęciach szkolnych) - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)
   21. Koszt udziału w zajęciach dodatkowych (nauka jezyków obcych, zajęcia wyrównawcze, sportowe, informatyczne, taneczne, recytatorskie, muzyczne, artystyczne i inne zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia)
   22. Inne wynikajace z indywidualnych potrzeb ucznia uzgodnione z pracownikiem miejsko gminnego ośrodka pomocy społecznej

   Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub ucznia. Istotne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. Miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
   Wydatki ponoszone z tytułu zakupu artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, itp. Powinny stanowić odzwierciedlenie sytuacji materialnej rodziny korzystającej ze stypendiów szkolnych.
   W roku szkolnym 2011/2012 obowiązują faktury za:
   1. zakup podręczników – od lipca 2011
   2. pozostałe materiały szkolne - od lipca 2011
   3. Internet – od września 2011 do czerwca 2012 ju2011-06

 • 6. Termin składania wniosków

  • Formularze wniosków dostępne będą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie (oraz na tej stronie w menu [Druki]).

  • Wnioski należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 26, od 1 do 15 września w godz.: pn. 8.00 – 16.00, wt. –pt. 7.30 – 15.30 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych).

 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji