Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2019-10-17
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

Kontakt
 
Październik 2019
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
    Europejski Fundusz Społeczny - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (11 pub.)

  INFORMACJA

  2014-11-04


  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie dotycząca realizacji projektu partnerskiego „MOGĘ- POTRAFIĘ -TERAZ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2014.

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie kontynuuje realizację projektu partnerskiego „Mogę – Potrafię – Teraz” w którym ” biorą udział : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (lider projektu) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
  Celem głównym projektu w roku 2014 jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 57 osób –mieszkańców powiatu rawickiego- kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja beneficjentów projektu trwała od 02 stycznia 2014r. Projekt realizowany jest w okresie od VI do XII 2014r.

  Wsparcie uczestników projektu ma na celu:

  - Zwiększenie aktywności na rynku pracy przez uzyskanie lub zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych
  - Nabycie kompetencji i podniesienie umiejętności społ. oraz poprawa kondycji zdrowotnej ,
  - Podniesienie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych mieszkańców powiatu rawickiego,
  - Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną, zasiłki i pomoc w naturze Beneficjentów Ostatecznych z terenu powiatu rawickiego.

 • więcej ...
   W roku bieżącym z Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczy 10 osób w tym: 7 kobiet i 3 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisano z 8 osobami bezrobotnymi – 5 kobietami i 3 mężczyznami oraz podpisano umowy z 2 kobietami osobami niepełnosprawnymi Pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek tegorocznej edycji projektu „Mogę –Potrafię –Teraz „ odbyło się 6 czerwca 2014r. z udziałem lidera projektu Panią Ewą Szczepaniak.- Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Na spotkaniu omówiono szczegółowo zadania i cele oraz harmonogram zadań do realizacji w roku 2014r.Wśród działań zrealizowanych w roku 2014 można wymienić:
   - w dniu 24.07.2014 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu 6 osób bezrobotnych i 1 osoba niepełnosprawna uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej .Celem kursu było nabycie podstawowe wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
   -w okresie od 28.07.do 30.07.2014r. 6 beneficjentów oraz 2 osoby towarzyszące wzięły udział w wycieczce do Krakowa (1 osoba niepełnosprawna i 5 os. bezrobotnych)
   - w dniach od 04.08-15 sierpnia br. 1 osoba niepełnosprawna uczestniczyła w obozie rehabilitacyjno-szkoleniowym dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „POLONEZ” Mielno-Unieście.
   Uczestniczka obozu brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych i w zajęciach integracyjnych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia,
   - 8 osób bezrobotnych w dniu 07.08.2014r. brało udział w warsztatach autoprezentacji i wizażu w salonie kosmetycznym „Magdalena” w Rawiczu oraz w dniu 11.08.odbyły się zajęcia teoretyczne w sali szkoleniowej „Stół Rawicki’ w Rawiczu.
   -w warsztatach gospodarowania budżetem domowych w okresie od 25.08.2014 do 26 sierpnia.2014 r. uczestniczyło 9 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna.
   - od 13.sierpnia do projektu dołączyła 1 osoba niepełnosprawna.
   - w dniach od 05.09 do 12 września 2014r. w warsztatach ekonomii społecznej i poszukiwania pracy wraz z wizytą studyjną w Spółdzielni Socjalnej udział wzięło 10 osób (8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne).
   -od 15 września 4 osoby bezrobotne rozpoczęły kurs prawa jazdy kat B ,w tym 1 bezrobotny mężczyzna prawo jazdy kat. C Dnia 17 września odbyło się drugie spotkanie uczestników i uczestniczek projektu „Mogę -Potrafię –Teraz” Podczas spotkania zostały omówione dotychczasowe działania zrealizowane w ramach projektu oraz te ,które pozostały do realizacji .Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.
   - od dnia 20.10.do 31 października 2014 r. 9 osób w tym 1 niepełnosprawna uczestniczyły w kursie komputerowym pierwszego stopnia „Pod Kluczem” w Rawiczu oraz w drugim terminie 1osoba niepełnosprawna w dniach od 3 listopada do18listopada2014r..Rozpoczął się także kurs na operatora wózka widłowego gdzie teoria odbywa się w SZ.P.nr 1. w Rawiczu natomiast praktyka –Hodowla Zarodowa Zwierząt w Żołędnicy uczestniczą 3 osoby bezrobotne- mężczyźni.
   -Beneficjenci otrzymali również do wykorzystania Vouchery na pływalnię i do kina
   w Rawiczu.
   W celu zwiększenia zaradności życiowej i aktywności zawodowej osoby bezrobotne na czas trwania projektu otrzymują zasiłki jednorazowe celowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie. Od lipca do grudnia br. w ramach działań środowiskowych w gminach partnerskich zostało zorganizowane bezpłatne poradnictwo prawne. W Jutrosinie prawnik przyjmuje w godzinach od 10.35 do godziny 14,.35 Dyżury specjalistów odbywają się wg. harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń. Specjaliści przyjmują w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie. Do 31 października br. w gm. Jutrosin udzielono łącznie 31 porad- najwięcej osób skorzystało z porad prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne , karne ,i ubezpieczeń społecznych. Spotkanie podsumowujące projekt „Mogę –Potrafię –Teraz” odbędzie się w miesiącu grudniu 2014r.


   Jutrosin, dnia 31.10.2014 r.
   Kierownik
   Mirosława Domicz

 • Dołączona galeria:
  PORADY PRAWNIKA

  2014-11-04


  PRZYPOMIBNAMY O BEZPŁATNYCH PORADACH PRAWNIKA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JUTROSINIE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”

  PRAWNIK PRZYJMUJE W GODZINACH OD 10.30-14.30

  PODAJEMY OSTATNIE TERMINY DYŻURÓW:
  12.11.2014r.
  19.11.2014r.
  26.11.2014r.
  03.12.2014r.  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

  2014-07-03


  W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury prawnika w okresie od lipca 2014r do grudnia 2014r.

 • więcej ...
   PRAWNIK w godzinach 10.30-14.30 (środa) Siedziba MGOPS
   Harmonogram dyżurów w załączniku.

 • Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN  Informacja

  2014-06-10


  Dnia 06.06.2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie w Sali Ślubów odbyło się pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek tegorocznej edycji projektu „Mogę –Potrafię –Teraz”. Na spotkanie integracyjno-informacyjne przybyło 8 osób bezrobotnych 1 osoba niepełnosprawna. Powitania uczestników projektu dokonała kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jutrosinie Mirosława Domicz.

 • więcej ...
   W gminie Jutrosin ostatecznie do projektu zakwalifikowało się 9 osób ( 6 kobiet i 3 mężczyzn) w tym:

   v 8 osób bezrobotnych – ( 5 kobiety i 3 mężczyzn)

   v 1 osoba niepełnosprawna-( 1 kobieta)

   W spotkaniu udział wzięli również :

   * Wiesława Krajka –specjalista pracy socjalnej .
   * Mirosława Domicz- kierownik MGOPS
   * Romana Hauk Zimkowska- pracownik socjalny
   * Marika Berek Czapracka –pracownik socjalny.

   Na spotkaniu beneficjentom została przedstawiona kadra realizująca projekt ”Mogę- Potrafię-Teraz” w gminie Jutrosin wraz z liderem projektu Panią Ewą Szczepaniak-kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Szczegółowo omówione zostały zadania i cele oraz harmonogram zadań do realizacji w roku 2014. Częściowo omówione zostały działania realizowane w ramach projektu w latach ubiegłych. Wszyscy uczestnicy projektu dokonali samoprezentacji. Przedstawili także swoje oczekiwania i obawy odnośnie działań realizowanych w projekcie ”Mogę- Potrafię-Teraz”.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (11 fot.)
  OGŁOSZENIE

  2014-03-11


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin
  o trwającej rekrutacji uczestników partnerskiego projektu systemowego pod nazwą „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”
  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2014 z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 10 osób nieaktywnych zawodowo:
  8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lat).

  Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod
  nr tel. (065) 547 11 63 lub osobisty do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

  2013-04-26


  W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury psychologa i prawnika w okresie od kwietnia 2013r do listopada 2013r

  Poniżej podajemy terminy:

 • więcej ...
   PSYCHOLOG w godzinach 10.30 - 14.30 (poniedziałek)
   29.04.2013r.
   13.05.2013r.
   10.06.2013r.
   08.07.2013r.
   19.08.2013r.
   09.09.2013r.
   14.10.2013r.
   18.11.2013r.

   PRAWNIK w godzinach 16.00 - 20.00 (środa)
   08.05.2013r.
   22.05.2013r.
   05.06.2013r.
   19.06.2013r.
   29.06.2013r.
   03.07.2013r.
   24.07.2013r.
   07.08.2013r.
   28.08.2013r.
   04.09.2013r.
   25.09.2013r.
   09.10.2013r.
   30.10.2013r.
   06.11.2013r.
   27.11.2013r.

   Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnych dyżurów prawnika i psychologa. • OGŁOSZENIE

  2013-02-07


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin o trwającej rekrutacji uczestników partnerskiego projektu systemowego pod nazwą „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W roku 2013 z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 10 osób nieaktywnych zawodowo: 8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lat).

  Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. (065) 547 11 63 lub osobisty do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

  2012-07-12


  W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury psychologa i prawnika.

  Poniżej podajemy terminy:

  PSYCHOLOG
  18.07.2012r. (środa) w godzinach 15-19
  08.08.2012r. (środa) - 15-19
  12.09.2012r. (środa) - 15-20
  10.10.2012r. (środa) - 15-20
  14.11.2012r. (środa) - 15-20
  12.12.2012r. (środa) - 15-20

  PRAWNIK w godzinach 16.00-20.00
  25.07.2012r. (środa) – 4 godz.
  01.08.2012r. (środa) – 4 godz.
  08.08.2012r. (środa) – 4 godz.
  29.08.2012r. (środa) - 4 godz.
  12.09.2012r. (środa) – 4 godz.
  26.09.2012r. (środa) – 4 godz.
  03.10.2012r. (środa) – 4 godz.
  10.10.2012r. (środa) - 4 godz.
  24.10.2012r. (środa) – 4 godz.
  14.11.2012r. (środa) – 4 godz.
  28.11.2012r. (środa) – 4 godz.
  21.11.2012r. (środa) – 4 godz.
  05.12.2012r. (środa) – 4 godz.
  12.12.2012r. (środa) – 4 godz.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnych dyżurów prawnika i psychologa.  Informacja o realizacji przez gminę Jutrosin Projektu pn.” Mogę- Potrafię-Teraz” w 2012r.

  2012-01-20


  Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Miejskiej Górce i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • więcej ...
   Celem projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna 55 kobiet i mężczyzn, mieszkańców powiatu rawickiego, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej w okresie od czerwca do listopada 2012 r. Wsparcie tych osób ma na celu umożliwienie im podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności oraz szeroko rozumianą integrację społeczną.
   Beneficjenci w ramach projektu będą uczestniczyć w kursach, warsztatach na terenie powiatu rawickiego oraz na obozach nad morzem lub w górach.

   Rekrutacja beneficjentów trwa od stycznia do 29 lutego 2012 r.

   Z gminy Jutrosin w projekcie będzie uczestniczyć 10 osób tj. 4 osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i 6 osób bezrobotnych. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą wypełnić ankietę rekrutacyjną.

   Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 65 5471163.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o realizacji przez gminę Jutrosin Projektu pn.” Mogę- Potrafię-Teraz” w 2012r.  OGŁOSZENIE - nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz”

  2011-05-12


  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu.

 • więcej ...
   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 55 osób – zarówno kobiet jak i mężczyzn, mieszkańców powiatu rawickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 8 osób nieaktywnych zawodowo, tj. 5 osób bezrobotnych i 3 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się w okresie od kwietnia do maja 2011 roku do pracowników socjalnych w MGOPS w Jutrosinie , gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE - nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz” - ulotka PDF  Spotkanie inaugurujące

  2010-05-27


  Spotkanie bezrobotnych i niepełnosprawnych uczestników Projektu z gm. Jutrosin w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie - 27 maja 2010r.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (14 fot.) 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji