Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2019-10-17
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

Kontakt
 
Październik 2019
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności - archiwum
     Powrót do bieżących publikacji (1-1 z 85)

  Sprawozdanie finansowe - rok 2018

  2019-05-09

  Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie www.bip.jutrosin.eu zakładka:
  1. Dokumenty i informacje
  2. Sprawozdania jednostek organizacyjnych  Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (Matka 4+)

  2019-02-22

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do punktu konsultacyjnego.

  Dołączona galeria:
  RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2019-01-03  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

  Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
  Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
  Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
  Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
  Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
  Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
  Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

  - USŁUG OPIEKUŃCZYCH – osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

  - USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 4 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

  Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  OGŁOSZENIE

  2018-12-20

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie szuka osób chętnych podjąć prace na umowę zlecenie w charakterze opiekunki dla osób starszych . Wymiar czasu pracy- 40 godz. miesięcznie.
  Do zadań opiekunki należy: podawanie leków, sprzątanie mieszkania, przygotowywanie posiłków, opieka higieniczna zalecana przez lekarza.
  Bliższe informacje pod nr tel: 065 5471163  INFORMACJA

  2018-12-17

  Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie będzie nieczynny.  INFORMACJA

  2018-10-30

  W dniu 31 października 2018 roku (t.j. środa) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie będzie czynny do godz. 14:00.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-10-11  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  STYPENDIA SZKOLNE

  2018-07-26

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż w okresie od dnia 1 września do 15 września 2018 r. będą przyjmowane wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jutrosin (stypendia szkolne, zasiłki szkolne). Wnioski przyjmowane będą w siedzibie tutejszego Ośrodka w Jutrosinie przy ul. Rynek 26 pokój nr 2 w godzinach pracy Ośrodka.
  Wnioski można pobierać od 13 sierpnia 2018 r.  INFORMACJA

  2018-07-26

  Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019 dla osób pobierających zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym
  oraz
  Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
  na pierwsze dziecko
  (WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)
 • więcej ...
   WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.


   W przypadku niepełnosprawności dziecka:
   1) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne powyżej 16 roku życia
   2) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka poniżej 16 roku życia:
   W przypadku posiadania działalności gospodarczej:
   Zaświadczenie naczelnika US za 2017r., dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych od niektórych przychodów osiągniętych przez os. fizyczne zawierające informacje odpowiednio o :
   • formie opłaconego podatku,
   • stawce podatku,
   • wysokości opłacanego podatku;
   W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:
   1) nakaz płatniczy za 2017r. lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017
   2) kserokopię umowy dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy
   W przypadku renty emerytury ( KRUS lub ZUS):
   1) informacja o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich składek
   2) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż każdą zmianę sytuacji dochodowej należy aktualizować (oświadczenie wydawane w dniu wydania decyzji)
   W przypadku zmian dot. pracy - utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:
   -kserokopia umowy o pracę
   -kserokopia świadectwa pracy
   -kserokopia pitów za 2017r
   -zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym

   Zmiany dotyczące zatrudnienia zgłaszać na bieżąco !


   Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zaświadczenie o terminie i na jaki okres oraz na kogo został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy.

   UWAGA!
   W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ W/W PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU. • Informacja „Dobry Start”

  2018-07-25

  Informacja dotycząca adresów poczty elektronicznej Jednostki, z których będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry start: dobrystart300plus@jutrosin.eu  INFORMACJA

  2018-07-12

  Informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start (300 zł) można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

  Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o w/w świadczenia są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2017r. lub 2018r.) oraz świadectwa pracy i Pity 11 (jeśli zatrudnienie zakończono w 2017r. lub 2018r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2017 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2017r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie) oraz w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2017.

  W przypadku ubiegania się o jednorazowe „Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł” oprócz wniosku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny (począwszy od uczniów I klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez dziecko / osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i studiów wyższych).

  Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 sierpnia 2018 r.

  Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz świadczenie „Doby Start” (300 zł) będzie można pobrać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie od dnia 1 sierpnia 2018r. lub pobrać ze strony internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl w zakładce druki .

  Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30 oraz pod nr telefonu 65 571163 lub na stronie internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl w menu głównym; prawo, świadczenia, druki, wymagane dokumenty.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-07-04  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Adres poczty elektronicznej w powiadomieniach o przyznaniu świadczenia Dobry start

  2018-06-29

  MGOPS w Jutrosinie informuje o adresie poczty elektronicznej Jednostki, z której będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry start: dobrystart300plus@jutrosin.eu  „DOBRY START”

  2018-06-18

  logo


  Świadczenie "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

  Wnioski będzie można składać:

  - od 1 lipca drogą elektroniczną
  - od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
  Druki będą dostępne w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia.

  Wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

  Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Natomiast gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc rodziny otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mpips.gov.pl/DobryStart  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-04-19  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-01-18  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-10-16  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  DOŻYWIANIE DZIECI

  2017-08-07

  Uprzejmie informujemy:

  Wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018 można składać
  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie od 07sierpnia 2017 r.

  Dożywianie rozpocznie się od 05 września 2017 r.  POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

  2017-08-07

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na okres roku szkolnego 2017/2018 można składać w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

  Wnioski na stypendia można pobierać w MGOPS od dnia 07 sierpnia 2017 r.  ŚWIADCZENIA RODZINNE

  2017-08-07

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że
  od 1 sierpnia 2017 r., można składać wnioski o:


  - świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  (na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. )
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego będą wydawane i przyjmowane w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Wnioski można składać również w formie elektronicznej.

  W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2016, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r.

  Wyjątek stanowią osoby, które w 2016 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

  Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku

  Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-07-05
  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - III kwartał 2017r.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-04-14  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze i Nr 6 "Szkoła dla rodziców"

  2017-02-28  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-02-03  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19.01.2017r. znak: MGOPS.356.1.2017

  2017-01-19

  W dniu 19 stycznia 2017r. Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

  Termin składnia ofert: 27 stycznia 2017r. do godz.14:30.
  Szczegóły patrz: strona główna PRZETARGI
  BIPJutrosin.eu/dokumenty/37  Życzenia

  2016-12-08

  logo
  INFORMACJA

  2016-12-05

  “Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 05.12.2016 r. zostało założone w Banku konto o nazwie “Wpłaty na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru w Jutrosinie.”
  o numerze 19 8674 0009 0000 0013 9000 1620.  Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2016-12-01  Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

  Rekrutacja główna prowadzona będzie:
  - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
  - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
  - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

  Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  1) Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie 2017-2018
  2) Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny
  3) Załącznik nr 2a Zasady uczestnictwa
  4) Załącznik nr 2b Zasady uczestnictwa
  5) Załącznik nr 2c Zasady uczestnictwa
  6) Załącznik nr 3 Notatka z rozmowy oryginał
  7) Załącznik nr 4 KARTA OCENY
  8) Załącznik nr 5 KARTA KWALIFIKACYJNA
  9) Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA I OŚWIADCZENIE
  10) Załącznik nr 7 Oświadczenie Uczestnika PROJEKTU  POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ

  2016-11-25

  W dniu 22 listopada 2016r. w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie dla uczczenia miesiąca Seniora odbyła się impreza pt: „Popołudnie z piosenką biesiadną”. Organizatorem spotkania był Klub Seniora Wrzos w Jutrosinie działający w ramach Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

  Na imprezę zostali zaproszeni przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów seniora we Szkaradowa, Pakosławia, Kobylina, Miejskiej Górki . W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Związku Emerytów i Rencistów z Jutrosina oraz Koła Gospodyń Wiejskich . Uroczystość uświetnili goście : Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie Zbigniew Koszarek , Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w Jutrosinie Pani Alina Bątkiewicz, oraz Kierownik MGOPS Mirosława Domicz. Spotkanie Seniorów połączono z prelekcją policjanta - dzielnicowego , na temat współczesnych zagrożeń na jakie narażone są osoby starsze i samotne. W ramach pogadanki seniorzy otrzymali materiały profilaktyczne w formie ulotek, „Nie daj się nabrać”, „Sprawdź zanim podpiszesz”, oszustwa „na wnuczka, kominiarza”.

  Seniorzy wysłuchali także o innych coraz to nowszych metodach działania oszustów, oraz jak postępować aby nie stać się ich ofiarami. Poruszono ponadto ważny temat bezpieczeństwa seniorów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo seniorzy otrzymali samozaciskowe opaski odblaskowe .

  Seniorzy wesoło bawili się przy muzyce w wykonaniu miejscowego zespołu Tolka Tri biesiadując i śpiewając stare przeboje z przygotowanych na tę okazję śpiewników.

  Zorganizowanie tak dużej imprezy było możliwe dzięki dotacji publicznej przekazanej przez Gminę Jutrosin oraz dzięki sponsorom m.in. Bankowi Spółdzielczemu w Jutrosinie oraz lokalnej firmie PHN W.Legutko, która przekazała dla seniorów cebulki kwiatów.

  Popołudnie z piosenką biesiadną pozwoliło wszystkim seniorom aktywnie i miło spędzić czas oraz wymienić się doświadczeniami.

  Zarząd MG PKPS w Jutrosinie

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2016-11-15  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

  Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt realizowany w partnerstwie przez:
  Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
  Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
  Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
  Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
  Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
  Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

  Cel główny projektu:
  Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

 • więcej ...
   Cele szczegółowe projektu:
   1. Zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
   2. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności;
   3. Zwiększenie ilości rodziców zastępczych i ich profesjonalizacja;
   4. Wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych;
   5. Zwiększenie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej;
   6. Wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   Planowane rezultaty:
   -objęcie wsparciem 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
   - objęcie Asystentem rodziny 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
   - ustanowienie 2 rodzin wspierających;
   - utworzenie 2 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
   - doposażenie 1 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
   - objęcie wsparciem Asystenta osobistego 15 osób niesamodzielnych;
   - wsparcie 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych;
   - objęcie psychoterapią 4 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej;
   - udział 15 rodziców i 45 dzieci w "Szkole dla Rodziców ";
   - przeszkolenie 4 rodziców na RZZ, RDD, RZ o charakterze pogotowia rodzinnego;
   - przeszkolenie 4 kandydatów na RZ specjalistyczne;
   - nabycie i/lub podniesienie kompetencji poprzez przeszkolenie 15 rodzin zastępczych.

   Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN

   Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 410,02 PLN

   Wkład budżetu państwa: 102 283,53 PLN

   Wkład jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN

   Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018r. • Program Rodzina 500 +

  2016-03-01

  logo


  Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195)
  Program wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia 2016r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

  Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 01.04.2016 do 01.07.2016r. i spełnione będą warunki do przyznania świadczenia wychowawczego, zostanie ono wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

  Dołączone pliki:


  1) „Rodzina 500 plus”- informator 1
  2) „Rodzina 500 plus” - informator 2
  3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ

  2015-10-28

  W dniu 21 października 2015r. w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie dla uczczenia miesiąca Seniora odbyła się impreza pt: „Popołudnie z piosenką biesiadną”. Organizatorem spotkania był Klub Seniora Wrzos w Jutrosinie działający w ramach Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

 • więcej ...
   Na imprezę zostali zaproszeni przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów seniora we Szkaradowa, Pakosławia, Kobylina, Rawicza, Miejskiej Górki i Bojanowa. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Związku Emerytów i Rencistów z Jutrosina oraz Koła Gospodyń Wiejskich . Uroczystość uświetnili goście : Starosta Powiatu Rawickiego Adam Sperzyński , Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie Zbigniew Koszarek oraz proboszcz Parafii w Jutrosinie ks. Tadeusz Jaskuła. Około 100 osób bawiło się przy muzyce w wykonaniu zespołu Relax biesiadując i śpiewając stare przeboje z przygotowanych na tę okazję śpiewników.
   Zorganizowanie tak dużej imprezy było możliwe dzięki dotacji publicznej przekazanej przez Gminę Jutrosin oraz dzięki sponsorom m.in. Bankowi Spółdzielczemu w Jutrosinie , GS Samopomoc Chłopska w Jutrosinie oraz Piekarni Pana Fabiana Małeckiego ze Szkaradowa.
   Popołudnie z piosenką biesiadną pozwoliło wszystkim seniorom aktywnie i miło spędzić czas oraz wymienić się doświadczeniami.

   Zarząd MG PKPS w Jutrosinie

 • Dołączona galeria:
  Informacje o zasadach składania wniosków.

  2015-08-13

  1.Stypendia Szkolne.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przypomina o składaniu wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016. (dochód na osobę w rodzinie w rodzinie nie może przekraczać 456 zł). Zasady obliczania dochodu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.


  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowany na terenie gminy Jutrosin dla całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
  Wnioski można pobierać od 1 września br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz ze strony internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl
  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami i dochodami za miesiąc sierpień br. należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26 w terminie;
  1) do dnia 15 września 2015 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  2) do dnia 15 października 2015 r. – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

  2.Świadczenia rodzinne.

  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31grudnia.

  3.Fundusz alimentacyjny.

  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.
  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
  Z przepisami można zapoznać się korzystając z naszej strony internetowej: www.jutrosin.opsinfo.pl telefon kontaktowy 65 5472519  Karta Dużej Rodziny

  2015-01-06

  Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

  Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
  -w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
  3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • więcej ...
   Członkami rodziny wielodzietnej są:
   1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
   2) małżonek rodzica,
   3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

   Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

   Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane bezpłatnie - na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

   Karta jest przyznawana:
   1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
   2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia,
   3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
   4) Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia.
   5) Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
   6) Osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


   WYMAGANE DOKUMENTY


   Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

   1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
   2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
   3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
   8) Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu.

   Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

   _________________________
   *) Art. 37 ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
   1) uczy się:
   a) w szkole,
   b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
   c) w uczelni,
   d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
   lub
   2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
   a) w szkole,
   b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
   c) w uczelni,
   d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
   e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 • Dołączone pliki:


  1) Wniosek  KARTA DUŻEJ RODZINY

  2014-11-04

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przypomina mieszkańcom naszej gminy , że realizuje ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny. Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 października 2014r wydano 76 kart dla 13 rodzin. Zapraszamy do składania wniosków.  INFORMACJA

  2014-11-04


  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie dotycząca realizacji projektu partnerskiego „MOGĘ- POTRAFIĘ -TERAZ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2014.

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie kontynuuje realizację projektu partnerskiego „Mogę – Potrafię – Teraz” w którym ” biorą udział : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (lider projektu) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
  Celem głównym projektu w roku 2014 jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 57 osób –mieszkańców powiatu rawickiego- kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja beneficjentów projektu trwała od 02 stycznia 2014r. Projekt realizowany jest w okresie od VI do XII 2014r.

  Wsparcie uczestników projektu ma na celu:

  - Zwiększenie aktywności na rynku pracy przez uzyskanie lub zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych
  - Nabycie kompetencji i podniesienie umiejętności społ. oraz poprawa kondycji zdrowotnej ,
  - Podniesienie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych mieszkańców powiatu rawickiego,
  - Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną, zasiłki i pomoc w naturze Beneficjentów Ostatecznych z terenu powiatu rawickiego.

 • więcej ...
   W roku bieżącym z Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczy 10 osób w tym: 7 kobiet i 3 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisano z 8 osobami bezrobotnymi – 5 kobietami i 3 mężczyznami oraz podpisano umowy z 2 kobietami osobami niepełnosprawnymi Pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek tegorocznej edycji projektu „Mogę –Potrafię –Teraz „ odbyło się 6 czerwca 2014r. z udziałem lidera projektu Panią Ewą Szczepaniak.- Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Na spotkaniu omówiono szczegółowo zadania i cele oraz harmonogram zadań do realizacji w roku 2014r.Wśród działań zrealizowanych w roku 2014 można wymienić:
   - w dniu 24.07.2014 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu 6 osób bezrobotnych i 1 osoba niepełnosprawna uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej .Celem kursu było nabycie podstawowe wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
   -w okresie od 28.07.do 30.07.2014r. 6 beneficjentów oraz 2 osoby towarzyszące wzięły udział w wycieczce do Krakowa (1 osoba niepełnosprawna i 5 os. bezrobotnych)
   - w dniach od 04.08-15 sierpnia br. 1 osoba niepełnosprawna uczestniczyła w obozie rehabilitacyjno-szkoleniowym dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „POLONEZ” Mielno-Unieście.
   Uczestniczka obozu brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych i w zajęciach integracyjnych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia,
   - 8 osób bezrobotnych w dniu 07.08.2014r. brało udział w warsztatach autoprezentacji i wizażu w salonie kosmetycznym „Magdalena” w Rawiczu oraz w dniu 11.08.odbyły się zajęcia teoretyczne w sali szkoleniowej „Stół Rawicki’ w Rawiczu.
   -w warsztatach gospodarowania budżetem domowych w okresie od 25.08.2014 do 26 sierpnia.2014 r. uczestniczyło 9 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna.
   - od 13.sierpnia do projektu dołączyła 1 osoba niepełnosprawna.
   - w dniach od 05.09 do 12 września 2014r. w warsztatach ekonomii społecznej i poszukiwania pracy wraz z wizytą studyjną w Spółdzielni Socjalnej udział wzięło 10 osób (8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne).
   -od 15 września 4 osoby bezrobotne rozpoczęły kurs prawa jazdy kat B ,w tym 1 bezrobotny mężczyzna prawo jazdy kat. C Dnia 17 września odbyło się drugie spotkanie uczestników i uczestniczek projektu „Mogę -Potrafię –Teraz” Podczas spotkania zostały omówione dotychczasowe działania zrealizowane w ramach projektu oraz te ,które pozostały do realizacji .Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.
   - od dnia 20.10.do 31 października 2014 r. 9 osób w tym 1 niepełnosprawna uczestniczyły w kursie komputerowym pierwszego stopnia „Pod Kluczem” w Rawiczu oraz w drugim terminie 1osoba niepełnosprawna w dniach od 3 listopada do18listopada2014r..Rozpoczął się także kurs na operatora wózka widłowego gdzie teoria odbywa się w SZ.P.nr 1. w Rawiczu natomiast praktyka –Hodowla Zarodowa Zwierząt w Żołędnicy uczestniczą 3 osoby bezrobotne- mężczyźni.
   -Beneficjenci otrzymali również do wykorzystania Vouchery na pływalnię i do kina
   w Rawiczu.
   W celu zwiększenia zaradności życiowej i aktywności zawodowej osoby bezrobotne na czas trwania projektu otrzymują zasiłki jednorazowe celowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie. Od lipca do grudnia br. w ramach działań środowiskowych w gminach partnerskich zostało zorganizowane bezpłatne poradnictwo prawne. W Jutrosinie prawnik przyjmuje w godzinach od 10.35 do godziny 14,.35 Dyżury specjalistów odbywają się wg. harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń. Specjaliści przyjmują w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie. Do 31 października br. w gm. Jutrosin udzielono łącznie 31 porad- najwięcej osób skorzystało z porad prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne , karne ,i ubezpieczeń społecznych. Spotkanie podsumowujące projekt „Mogę –Potrafię –Teraz” odbędzie się w miesiącu grudniu 2014r.


   Jutrosin, dnia 31.10.2014 r.
   Kierownik
   Mirosława Domicz

 • Dołączona galeria:
  PORADY PRAWNIKA

  2014-11-04


  PRZYPOMIBNAMY O BEZPŁATNYCH PORADACH PRAWNIKA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JUTROSINIE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”

  PRAWNIK PRZYJMUJE W GODZINACH OD 10.30-14.30

  PODAJEMY OSTATNIE TERMINY DYŻURÓW:
  12.11.2014r.
  19.11.2014r.
  26.11.2014r.
  03.12.2014r.  INFORMACJA

  2014-08-19

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2014 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.

  Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić od dnia 1 listopada 2014 r.

  • 574 zł na osobę w rodzinie;
  • 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

  Kwoty zasiłku rodzinnego pozostaną bez zmian i będą wynosić:

  • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
  • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

  Uwaga!

  Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015, których wypłata będzie dotyczyła okresu od 1 listopada 2014r. do 31 października 2015r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r. w MGOPS w Jutrosinie, ul. Rynek 26

  Przypominamy, że aby od miesiąca września 2014 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek „na dojazdy” należy do 10 września 2014 r. dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 .Zaświadczenie to dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne).  STYPENDIA SZKOLNE

  2014-08-19

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26 w terminie;

  1) od 1 września do 15 września 2014 r. – (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne)
  2) do dnia 15 października 2014 r. – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

  Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00.  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2012-2016

  2014-08-19

  Jeśli masz problem z kontrolą swojej złości, a swoich bliskich poniżasz, wyśmiewasz, ubliżasz i grozisz im, sprawiasz cierpienie, zadajesz im ból fizyczny, tracisz panowanie na sobą ...

  Weź udział w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców przemocy.

  Dołączona galeria:
  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  2014-07-09

  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom (dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

  Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26 w godzinach pracy Ośrodka. Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki i uprawnienia w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest pod adresem: www.rodzina.gov.pl " zakładka Duża rodzina " zakładka Uprawnienia. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

  Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka lub pod adresem www.rodzina.gov.pl.

  Dołączone pliki:


  1) Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

  2014-07-03

  W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury prawnika w okresie od lipca 2014r do grudnia 2014r.

 • więcej ...
   PRAWNIK w godzinach 10.30-14.30 (środa) Siedziba MGOPS
   Harmonogram dyżurów w załączniku.

 • Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN  POWIATOWY URZĄD PRACY

  2014-06-11

  POWIATOWY URZĄD PRACY JEST W JUTROSINIE

  w dniach:

  3 czerwca 2014 (gr. I i III)
  25 lipca 2014 (gr. II i IV)
  28 sierpnia 2014 (gr. I i III)
  23 października 2014 (gr. II i IV)

  w godzinach od 10.00 do 11.00  TANIE WAKACJE DLA DZIECI ROLNIKÓW

  2014-06-11

  ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ ZAPRASZA dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat (cały rocznik 1998 ), których RODZIC ma ubezpieczenie lub rentę w KRUS na

  TANIE WAKACJE DLA DZIECI ROLNIKÓW

  - w SŁAWIE NAD JEZIOREM W OŚRODKU „JANÓWKA”
  lub
  - w Pobierowie w OŚRODKU „IGNACÓWKA”

  SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH!!!

  Dołączone pliki:


  1) KOLONIA W SŁAWIE
  2) OBÓZ W POBIEROWIE
  3) Karta kwalifikacyjna ZMW SŁAWA II 13-26.07
  4) Karta kwalifikacyjna ZMW SŁAWA I 29.06-12.07
  5) Karta kwalifikacyjna ZMW Pobierowo  Informacja

  2014-06-10


  Dnia 06.06.2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie w Sali Ślubów odbyło się pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek tegorocznej edycji projektu „Mogę –Potrafię –Teraz”. Na spotkanie integracyjno-informacyjne przybyło 8 osób bezrobotnych 1 osoba niepełnosprawna. Powitania uczestników projektu dokonała kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jutrosinie Mirosława Domicz.

 • więcej ...
   W gminie Jutrosin ostatecznie do projektu zakwalifikowało się 9 osób ( 6 kobiet i 3 mężczyzn) w tym:

   v 8 osób bezrobotnych – ( 5 kobiety i 3 mężczyzn)

   v 1 osoba niepełnosprawna-( 1 kobieta)

   W spotkaniu udział wzięli również :

   * Wiesława Krajka –specjalista pracy socjalnej .
   * Mirosława Domicz- kierownik MGOPS
   * Romana Hauk Zimkowska- pracownik socjalny
   * Marika Berek Czapracka –pracownik socjalny.

   Na spotkaniu beneficjentom została przedstawiona kadra realizująca projekt ”Mogę- Potrafię-Teraz” w gminie Jutrosin wraz z liderem projektu Panią Ewą Szczepaniak-kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Szczegółowo omówione zostały zadania i cele oraz harmonogram zadań do realizacji w roku 2014. Częściowo omówione zostały działania realizowane w ramach projektu w latach ubiegłych. Wszyscy uczestnicy projektu dokonali samoprezentacji. Przedstawili także swoje oczekiwania i obawy odnośnie działań realizowanych w projekcie ”Mogę- Potrafię-Teraz”.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (11 fot.)
  Informacja o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

  2014-05-16

  MGOPS w Jutrosinie informuje, że od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wnioski można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15.09.2014r. Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

  Dołączone pliki:


  1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA  WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

  2014-04-18

  Tradycją stało się już, że przedszkolaki z miejscowego przedszkola w Jutrosinie w okresie Wielkanocy przygotowują paczuszki ze słodkościami dla swych kolegów z rodzin wielodzietnych, niezamożnych i niepełnych, objętych pomocą MGOPS. W tym roku reprezentacja dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielkami odwiedziła nasz Ośrodek i przekazała podarunki ze słodyczami. Przygotowano 48 paczek.
  W Wielki Czwartek paczuszki trafiły do dzieci z naszej gminy .

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  OGŁOSZENIE

  2014-03-11


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin
  o trwającej rekrutacji uczestników partnerskiego projektu systemowego pod nazwą „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”
  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2014 z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 10 osób nieaktywnych zawodowo:
  8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lat).

  Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod
  nr tel. (065) 547 11 63 lub osobisty do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE  INFORMACJA

  2013-09-02

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przypomina o składaniu wniosków na stypendia szkolne:
  Wnioski o stypendia szkolne przyjmowane są w terminie od 02.09.2013 do 16.09.2013r.
  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy za 2013 rok.

  Kierownik
  Mirosława Domicz  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

  2013-04-26


  W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury psychologa i prawnika w okresie od kwietnia 2013r do listopada 2013r

  Poniżej podajemy terminy:

 • więcej ...
   PSYCHOLOG w godzinach 10.30 - 14.30 (poniedziałek)
   29.04.2013r.
   13.05.2013r.
   10.06.2013r.
   08.07.2013r.
   19.08.2013r.
   09.09.2013r.
   14.10.2013r.
   18.11.2013r.

   PRAWNIK w godzinach 16.00 - 20.00 (środa)
   08.05.2013r.
   22.05.2013r.
   05.06.2013r.
   19.06.2013r.
   29.06.2013r.
   03.07.2013r.
   24.07.2013r.
   07.08.2013r.
   28.08.2013r.
   04.09.2013r.
   25.09.2013r.
   09.10.2013r.
   30.10.2013r.
   06.11.2013r.
   27.11.2013r.

   Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnych dyżurów prawnika i psychologa. • OGŁOSZENIE

  2013-02-07


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin o trwającej rekrutacji uczestników partnerskiego projektu systemowego pod nazwą „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W roku 2013 z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 10 osób nieaktywnych zawodowo: 8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lat).

  Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. (065) 547 11 63 lub osobisty do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-01-30

  Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka autystycznego.

  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.

  Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka autystycznego w wymiarze 20 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka – w Gminie Jutrosin.

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.(zgodnie z §2 pkt.1 lit. a oraz §2 pkt.3 lit. b Rozporządzenia Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.(Dz. U.z 2005 r., Nr 189,poz.1598 z późn. zm.)

  Termin realizacji zamówienia: luty 2013r - grudzień 2013r

  Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy.  Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

  2012-08-28

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 • więcej ...
   Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

   1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

   - 539 zł na osobę w rodzinie
   - lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

   2. Od dnia 1 listopada 2014 r.

   - 574 zł na osobę w rodzinie
   - lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

   Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

   - 77 zł na dziecko do 5 lat,
   - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
   - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

   Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. • U W A G A !

  2012-08-21

  Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

  Dołączone pliki:


  1) Treść komunikatu!  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

  2012-07-12


  W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury psychologa i prawnika.

  Poniżej podajemy terminy:

  PSYCHOLOG
  18.07.2012r. (środa) w godzinach 15-19
  08.08.2012r. (środa) - 15-19
  12.09.2012r. (środa) - 15-20
  10.10.2012r. (środa) - 15-20
  14.11.2012r. (środa) - 15-20
  12.12.2012r. (środa) - 15-20

  PRAWNIK w godzinach 16.00-20.00
  25.07.2012r. (środa) – 4 godz.
  01.08.2012r. (środa) – 4 godz.
  08.08.2012r. (środa) – 4 godz.
  29.08.2012r. (środa) - 4 godz.
  12.09.2012r. (środa) – 4 godz.
  26.09.2012r. (środa) – 4 godz.
  03.10.2012r. (środa) – 4 godz.
  10.10.2012r. (środa) - 4 godz.
  24.10.2012r. (środa) – 4 godz.
  14.11.2012r. (środa) – 4 godz.
  28.11.2012r. (środa) – 4 godz.
  21.11.2012r. (środa) – 4 godz.
  05.12.2012r. (środa) – 4 godz.
  12.12.2012r. (środa) – 4 godz.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnych dyżurów prawnika i psychologa.  Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

  2012-07-03

  Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012r., poz. 732).

 • więcej ...
   Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu. • INFORMACJA

  2012-07-03

  W MIESIĄCU LIPCU 2012r.:

  - DYŻUR PRAWNIKA - CZWARTEK - 12.07.2012 r.
  W GODZ. 16.15 - 18.15

  - DYŻUR PSYCHOLOGA - ŚRODA - 25.07.2012 r.
  W GODZ. 8.00 - 13.00  Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  2012-06-12

  Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.  INFORMACJA

  2012-06-05

  W MIESIĄCU CZERWCU 2012 ROKU:

  - DYŻUR PRAWNIKA - CZWARTEK - 14.06.2012r., 28.06.2012r.
  w godz. 16.15-18.15

  - DYŻUR PSYCHOLOGA - ŚRODA - 27.06.2012r.
  w godz. od 8.00-13.00  Dzień Dziecka 1 czerwca 2012

  2012-06-01

  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
  -Janusz Korczak-

  Z okazji Dnia Dziecka
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Jutrosinie
  życzy wszystkim dzieciom,
  aby ich dzieciństwo było jak najlepsze
  i aby trwało jak najdłużej!

  Dołączone pliki:


  1) Dzień Dziecka 1 czerwca 2012  Dzień bez alkoholu

  2012-05-31

  1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka.
  To również – o czym nie wszyscy wiedzą – Dzień bez alkoholu

  W Polsce ponad 2 miliony dzieci i młodzieży żyje w rodzinach, które mają problemy alkoholowe. Jednak bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że nie tylko są uzależnieni, ale, że dają zły przykład swoim dzieciom.
  Najlepszym prezentem dla dziecka z okazji jego święta będzie trzeźwy rodzic. Niech dla dzieci będzie to dzień radości i samych miłych przeżyć.

  „Przyczyńmy się do pięknego i trzeźwego świętowania Dnia Dziecka. Dajmy dzieciom i młodzieży dobry przykład, że alkohol nie jest nam potrzebny.”  INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  2012-05-31

  Terminy wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu do potwierdzania gotowości do pracy w Jutrosinie:

  03 lipca 2012 r.
  24 sierpnia 2012 r.
  02 października 2012 r.  STYPENDIA SZKOLNE

  2012-05-30

  W związku z planowaną wypłatą stypendiów szkolnych w miesiącu czerwcu br. prosimy o dostarczenie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rachunków potwierdzających poniesione wydatki na artykuły szkolne ( wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego-wykaz znajduje się w zakładce -stypendia )
  Rachunki dostarczyć należy do dnia 15.06.2012 r. -biuro świadczeń rodzinnych tel. 65 547-25-19  Świadczenia rodzinne

  2012-05-30

  Uprzejmie informujemy, że każda zmiana danych osobowych oraz zmiana nr konta bankowego zgłaszane po 15 każdego miesiąca uwzględniane będą przy kolejnej wypłacie, tj. w następnym terminie wypłaty świadczenia w następnym miesiącu.  Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

  2012-05-28

  Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

 • więcej ...
   Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.

 • Dołączone pliki:


  1) Wniosek  INFORMACJA

  2012-05-24

  dotycząca: dyżurów prawnika i psychologa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie

  MAJ - 2012 rok

  -DYŻUR PRAWNIKA - CZWARTEK 10.05.2012r., 24.05.2012r.
  w godz. 16.15-18.15

  -DYŻUR PSYCHOLOGA - ŚRODA 30.05.2012r.
  w godz. od 8.00-13.00  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ZKRP i BWP

  2012-05-24

  jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

  W gminie Jutrosin -Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło w Jutrosinie zrzesza 33 osoby w tym 2 członków zwyczajnych i 31 podopiecznych.(stan na 31.12.2011r.) Skład Zarządu przedstawia się następująco:
  1.Cicha Zofia-Prezes
  2.Robakowski Józef-Sekretarz
  3.Mirosława Domicz- Skarbnik
  4.Bartkowiak Antonina-członek zarządu
  5.Kokocińska Konstancja-członek zarządu

  Biuro kombatantów jest czynne w każdy wtorek od godz.9,oo do 12,oo
  tel.65 4471163

  Dołączone pliki:


  1) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ZKRP i BWP  PODZIĘKOWANIA!!!

  2012-05-24

  Dzięki wspaniałemu sercu darczyńców możemy pomagać!
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie serdecznie dziękuje firmom i osobom przekazującym odzież również tym, którzy czynią to anonimowo.
  Dzięki odzieży ofiarowanej przez darczyńców nasz ośrodek może pomagać osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  Dziękujemy!!!

  Dołączone pliki:


  1) Podziekowania-Fundacja "BIEDA" Kobylin
  2) Podziekowania-PPHU „Sława”
  3) Podziekowania-PPHU PIEPRZYK
  4) Podziekowania-Pani Magdalena Wojtyczka  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

  2012-04-19

  Dnia 05.04.2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie odbyło się pierwsze jednodniowe szkolenie na temat „Zespół Interdyscyplinarny jako nowe narzędzie pracy„. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób-członków zespołu. Szkolenie prowadzone było metodą wykładów seminaryjnych z elementami ćwiczeń. Każdą sesję prowadziło dwóch trenerów. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

  Dołączona galeria:
  WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

  2012-04-05

  Tradycją stało się już, że przedszkolaki z miejscowego przedszkola w Jutrosinie w okresie Wielkanocy przygotowują paczuszki ze słodkościami dla swych kolegów z rodzin wielodzietnych, niezamożnych i niepełnych, objętych pomocą MGOPS. W tym roku reprezentacja dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielkami odwiedziła nasz Ośrodek i przekazała podarunki ze słodyczami. Przygotowano 41 sztuk paczek. W dniu jutrzejszym pracownicy MGOPS-u przekażą je dzieciom z rodzin wytypowanych przez Ośrodek.

  Dołączona galeria:
  Zespół Interdyscyplinarny

  2012-03-01

  W Gminie Jutrosin powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 • więcej ...
   Przewodnicząca Zespołu - Mirosława Domicz
   Jutrosin ,ul. Rynek 26
   tel.65 5471163

   Zespół Interdyscyplinarny działa przy
   Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie
   ul. Rynek 26
   tel. 65 5471163 • O G Ł O S Z E N I E

  2012-02-20

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że w ramach realizacji Projektu ”Mogę- Potrafię-Teraz” będzie możliwość zatrudnienia na czas określony pracownika socjalnego.

 • więcej ...
   Pracownikiem socjalnym może być osoba ,która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
   2) ukończenia studia wyższe na kierunku praca socjalna
   3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków :
   a) pedagogika,
   b) pedagogika specjalna,
   c) politologia,
   d) polityka społeczna,
   e) psychologia,
   f) socjologia ,
   g) nauka o rodzinie.
   Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów
   do dnia 20 marca 2012r.
   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Rynek 26
   63-930- Jutrosin
   tel.(65) 5471 163

 • Dołączone pliki:


  1) O G Ł O S Z E N I E  Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  2012-01-20

  Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 • więcej ...
   Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. • Informacja o realizacji przez gminę Jutrosin Projektu pn.” Mogę- Potrafię-Teraz” w 2012r.

  2012-01-20


  Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Miejskiej Górce i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • więcej ...
   Celem projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna 55 kobiet i mężczyzn, mieszkańców powiatu rawickiego, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej w okresie od czerwca do listopada 2012 r. Wsparcie tych osób ma na celu umożliwienie im podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności oraz szeroko rozumianą integrację społeczną.
   Beneficjenci w ramach projektu będą uczestniczyć w kursach, warsztatach na terenie powiatu rawickiego oraz na obozach nad morzem lub w górach.

   Rekrutacja beneficjentów trwa od stycznia do 29 lutego 2012 r.

   Z gminy Jutrosin w projekcie będzie uczestniczyć 10 osób tj. 4 osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i 6 osób bezrobotnych. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą wypełnić ankietę rekrutacyjną.

   Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 65 5471163.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o realizacji przez gminę Jutrosin Projektu pn.” Mogę- Potrafię-Teraz” w 2012r.  Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  2011-10-11

  Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 • więcej ...
   Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

 • Dołączone pliki:


  1) Wniosek do pobrania  Dotyczy dofinansowania dożywiania

  2011-09-05

  Wnioski należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2011r.

 • więcej ...
   Do wniosku należy dołączyć:

   1. zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca sierpnia 2011r. na załączonym druku wszystkich pracujących członków rodziny.
   2. zaświadczenia o wynagrodzeniu netto z praktyk zawodowych za sierpień 2011r
   3. odcinki od emerytur i rent z miesiąca sierpień 2011r.

   W przypadku niezakwalifikowania się do przyznania pomocy w formie dożywiania odpłatność za wyżywienie w miesiącu wrześniu 2011 r. ponoszą rodzice.

 • Dołączone pliki:


  1) Formularz wniosku do pobrania  OGŁOSZENIE

  2011-08-29

  Ogłoszenie dot. zapytania o cenę

 • więcej ...
   Gmina Jutrosin informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zapytania o cenę na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów z Gminy Jutrosin w roku szkolnym 2011/2012 wpłynęła 1 oferta .Wykonanie powierzono firmie:

   Gminna Spółdzielnia „Sch”
   Restauracja Ratuszowa
   63-930 Jutrosin, Rynek 1
   za kwotę 3.20 zł brutto koszt 1 posiłku. • Okres zasiłkowy 2011/2012 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

  2011-08-19

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.
  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r.

 • więcej ...
   W przypadku, gdy osoba złoży wniosek (w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych) na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia2011 r.

   W przypadku, gdy osoba złoży wniosek (w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego) na nowy okres świadczeniowy wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba złoży wniosek na nowy okres świadczeniowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń r przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2011 r. • Zapytanie o cenę

  2011-08-18

  Zapytanie o cenę na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów z gminy Jutrosin w roku szkolnym 2011.2012

  Dołączone pliki:


  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  U W A G A

  2011-06-20

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż od dnia 01.01.2012r. traci moc art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, dzięki któremu przysługiwało prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

 • więcej ...
   Od dnia 01.01.2012r. obowiązywać będzie przepis określający, iż w/w zapomoga oraz dodatek przysługiwać będą po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza ginekologa bądź położną potwierdzającego, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. • Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne)

  2011-06-07

  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 26, od 1 do 15 września 2011 r. w godz.: pn. 8.00 – 16.00, wt. –pt. 7.30 – 15.30 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2011 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych).

 • więcej ...
   Formularze wniosków dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie (oraz na tej stronie w menu [Druki]).

   WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

   1. PODRĘCZNIKI
   2. ZESZYTY
   3. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY
   4. TABLICE MATEMATYCZNE
   5. LEKTURY SZKOLNE
   6. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
   7. STRÓJ NA W-F - OBUWIE SPORTOWE, DRES SPORTOWY, BLUZA SPORTOWA, KOSZULKA SPORTOWA, SPODENKI SPORTOWE, KURTKA SPOROTWA, STRÓJ KĄPIELOWY, (raz na semestr)
   8. ODZIEŻ I PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
   9. PIÓRNIK
   10. ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, ITP.)
   11. OKULARY KOREKCYJNE
   12. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, MONITOR KOMPUTEROWY, DRUKARKA, SKANER DO KOMPUTERA, CZEŚCI KOMPUTEROWE UPRAWNIAJĄCE DZIAŁANIE POSIADANEGO KOMPUTERA, PENNDRIVE, GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE, SŁUCHAWKI I MIKROFON DO KOMPUTERA, KLAWIATURA I MYSZ KOMPUTEROWA
   13. TUSZE DO DRUKAREK, PAPIER DO DRUKAREK
   14. MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
   15. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od września do czerwca)
   16. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA DO BIURKA
   17. RACHUNKI ZA KORZYSTANIE Z BASENU
   18. KOSZT UDZIAŁU W WYCIECZKACH SZKOLNYCH
   19. KOSZT WYJAZDU NA „ZIELONA SZKOŁĘ”
   20. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO SZKÓŁ (BILET MIESIĘCZNY, BILETY JEDNORAZOWE WRAZ Z POŚWIADCZENIEM PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY, ŻE UCZEŃ TEGO DNIA UCZESTNICZYŁ W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH) – DOTYCZY UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (POMNIEJSZONY O DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA)
   21. KOSZT UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH (NAUKA JEZYKÓW OBCYCH, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, SPORTOWE, INFORMATYCZNE, TANECZNE, RECYTATORSKIE, MUZYCZNE, ARTYSTYCZNE I INNE ZAJĘCIA POSZERZAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA)
   22. INNE WYNIKAJACE Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA UZGODNIONE Z PRACOWNIKIEM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

   Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub ucznia. Istotne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. Miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
   Wydatki ponoszone z tytułu zakupu artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, itp. Powinny stanowić odzwierciedlenie sytuacji materialnej rodziny korzystającej ze stypendiów szkolnych.
   W roku szkolnym 2011/2012 obowiązują faktury za:
   1. zakup podręczników – od lipca 2011
   2. pozostałe materiały szkolne - od lipca 2011
   3. Internet – od września 2011 do czerwca 2012 • OGŁOSZENIE - nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz”

  2011-05-12


  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu.

 • więcej ...
   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 55 osób – zarówno kobiet jak i mężczyzn, mieszkańców powiatu rawickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 8 osób nieaktywnych zawodowo, tj. 5 osób bezrobotnych i 3 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się w okresie od kwietnia do maja 2011 roku do pracowników socjalnych w MGOPS w Jutrosinie , gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE - nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz” - ulotka PDF  „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

  2011-05-10

  Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

 • więcej ... • Spotkanie inaugurujące

  2010-05-27


  Spotkanie bezrobotnych i niepełnosprawnych uczestników Projektu z gm. Jutrosin w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie - 27 maja 2010r.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (14 fot.)

     Powrót do bieżących publikacji (1-1 z 85)
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji